വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി

പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ തേടി, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുന്നീ പടയണിയും മലബാറും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചരിത്രതാളുകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു... അതെ, മാനവികതയുടെ ഉണര്‍ത്ത് പാട്ടുമായി ഖമറുല്‍ ഉലമാ കന്തപുരം ഉസ്താദ് നയികുന്ന രണ്ടാം കേരളയാത്രയുടെ‍ മുഴുവന്‍ ചലനങളും ഒപ്പിയെടുത്ത് നിങളിലെത്തിച്ച് മലബാര്‍ മറ്റെരു ചരിത്രംകൂടി രചിക്കുന്നു...!!! പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ തേടി, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുന്നീ പടയണിയും മലബാറും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചരിത്രതാളുകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു... അതെ, മാനവികതയുടെ ഉണര്‍ത്ത് പാട്ടുമായി ഖമറുല്‍ ഉലമാ കന്തപുരം ഉസ്താദ് നയികുന്ന രണ്ടാം കേരളയാത്രയുടെ‍ മുഴുവന്‍ ചലനങളും ഒപ്പിയെടുത്ത് നിങളിലെത്തിച്ച് മലബാര്‍ മറ്റെരു ചരിത്രംകൂടി രചിക്കുന്നു...!!!

Masjid badriyya constructed by kundoor usthad Daáwa students at class room Boarding students


പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ തേടി, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുന്നീ പടയണിയും മലബാറും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചരിത്രതാളുകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു... അതെ, മാനവികതയുടെ ഉണര്‍ത്ത് പാട്ടുമായി ഖമറുല്‍ ഉലമാ കന്തപുരം ഉസ്താദ് നയികുന്ന രണ്ടാം

പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ തേടി, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുന്നീ പടയണിയും മലബാറും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചരിത്രതാളുകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു... അതെ, മാനവികതയുടെ ഉണര്‍ത്ത് പാട്ടുമായി ഖമറുല്‍ ഉലമാ കന്തപുരം ഉസ്താദ് നയികുന്ന രണ്ടാം കേരളയാത്രയുടെ‍ മുഴുവന്‍ ചലനങളും ഒപ്പിയെടുത്ത് നിങളിലെത്തിച്ച് മലബാര്‍ മറ്റെരു ചരിത്രംകൂടി രചിക്കുന്നു...!!!

പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ തേടി, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുന്നീ പടയണിയും മലബാറും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചരിത്രതാളുകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു... അതെ, മാനവികതയുടെ ഉണര്‍ത്ത് പാട്ടുമായി ഖമറുല്‍ ഉലമാ കന്തപുരം ഉസ്താദ് നയികുന്ന രണ്ടാം കേരളയാത്രയുടെ‍ മുഴുവന്‍ ചലനങളും ഒപ്പിയെടുത്ത് നിങളിലെത്തിച്ച് മലബാര്‍ മറ്റെരു ചരിത്രംകൂടി രചിക്കുന്നു...!!!പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ തേടി, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുന്നീ പടയണിയും മലബാറും ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചരിത്രതാളുകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു... അതെ, മാനവികതയുടെ ഉണര്‍ത്ത് പാട്ടുമായി ഖമറുല്‍ ഉലമാ കന്തപുരം ഉസ്താദ് നയികുന്ന രണ്ടാം കേരളയാത്രയുടെ‍ മുഴുവന്‍ ചലനങളും ഒപ്പിയെടുത്ത് നിങളിലെത്തിച്ച് മലബാര്‍ മറ്റെരു ചരിത്രംകൂടി രചിക്കുന്നു...!!!

8th തത്സമയ പരിപാടി&
ബുർദ മജിലിസ്

ബുർദ മജിലിസ്

FÃm hymgmgvNbpw

æ­qÀ aJmw jco^v

മുത്ത് നബിയോടുള്ള സ്നേഹം  മനസ്സിൽ  നിറച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു    അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ  (റ) ഒരു സൂഫി എന്നാൽ ഒരു പൊതുജന സേവകനും  ബുർധ ദർസ്  ഉറൂസ് തത്സമയ പരിപാടി  ആമുഖ വലതു വശം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം  ബുർദ മജിലിസ്  മറ്റു വലതു വശം കസീദതുൽ ബുർദ